Aktualizacja danych

Jeżeli informacje dotyczące Państwa działalności zawarte na stronie są niepełne, nieprawidłowe lub jest ich brak, prosimy o kontakt z naszą redakcją (osobisty, telefoniczny, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Aktualizacja nastąpi niezwłocznie po dopełnieniu przez redakcję procedur sprawdzających, mających na celu upewnienie się, że aktualizacji dokonuje osoba uprawniona do podejmowania w/w czynności.

 

 «powrót do strony "Informacje dla lekarzy"